search
close
close
close
טופס בקשת השתתפות וסיוע בעריכת אירועי דת ומורשת – טופס מקוון

טופס בקשת השתתפות וסיוע בעריכת אירועי דת ומורשת – טופס מקוון

הנחיות למילוי הטופס:

 • יש למלא את הבקשה לאירוע המתקיים בשנת 2024 בלבד.
 • הכינו את המסמכים הבאים מראש וצרפו אותם בחלק התחתון של הטופס, כל המסמכים הינם חובה:
  • אישור ניהול תקין של העמותה לשנת 2024
  • תקציב אירוע משוער
  • אישור ניהול ספרים כחוק של העמותה
  • אישור ניהול ספרים כחוק של ספק
  • אישור ניכוי מס במקור של העמותה
  • אישור ניכוי מס במקור של ספק
  • הצעת מחיר חתומה על ידי הספק
  • טופס התחייבות (נספח א') חתום - להורדת הטופס לחץ כאן

המועצה הדתית ראשון לציון

טופס בקשת השתתפות וסיוע בעריכת אירועי דת ומורשת 2022

בקשה לקיום אירוע דת ומורשת לשנת הכספים 2024.
מוגש למועצה הדתית : ראשון לציון

פרטי העמותה
שמות מורשי החתימה של העמותה:
פרטי מורשה חתימה א
פרטי מורשה חתימה ב
פרטי מורשה חתימה ג
פרטי האירוע ופרטי ספק
פרטי בנק של הספק נותן השירות
פרטי איש הקשר מטעם נותן השירות
צרוף מסמכים
 

 • התשלום יבוצע ישירות לנותן השירות.
 • עצם מסירת חשבון הבנק לא מהווה את אופן ביצוע התשלום והוא נתון לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה הדתית.

לטופס הבקשה יצורפו המסמכים הבאים מטעם העמותה/הגוף המבקש

 • אישור ניהול תקין של העמותה לשנת 2024
 • תקציב אירוע משוער
 • אישור ניהול ספרים כחוק של העמותה
 • אישור ניהול ספרים כחוק של ספק
 • אישור ניכוי מס במקור של העמותה
 • אישור ניכוי מס במקור של ספק
 • הצעת מחיר חתומה על ידי הספק
 • טופס התחייבות (נספח א') חתום
אני מאשר בזאת שכל הפרטים שמסרתי הינם נכונים
אנא מלאו או תקנו את השדות המסומנים