search
close
close
close
רישום לנישואין

רישום לנישואין

פתיחת תיק נישואין

תחילת הדרך בתהליך הינו פתיחת תיק נישואין במועצה הדתית ראשון לציון.

חלון הזמנים שבו עליכם לפתוח תיק נישואין במועצה הדתית הינו משלושה חודשים לפני מועד נישואיכם ולא יאוחר מ 45 יום לפני מועד החתונה, פתיחת תיק נישואין מעבר למועד זה כרוכה באישור מיוחד.

תיק הנישואין מכיל את כל הפרטים והמידע הנוגעים לנישואיכם ולשם כך עליכם, החתן והכלה, להגיע יחד אל משרדי הרבנות כאשר המועד והמקום שבו תערך חופתכם ידועים לכם מראש.

*במקרים חריגים ועם ייפוי כוח, יורשה אחד מבני הזוג, ובמידת הצורך אפילו קרוב משפחה, לפתוח תיק וללא בן / בת הזוג ולהמציא מסמכים ראשוניים, ובן זוגו יידרש במועד מאוחר יותר לבוא ולחתום על הצהרות מתאימות. 

כחלק מתהליך ההתייעלות התמידית של מחלקת הנישואין אנו מעמידים לרשותכם קישור לפתיחת תיק נישואין באינטרנט. ניתן לפתוח את התיק לפני ההגעה אל משרדינו על מנת לקצא את תהליך הרישום.

המסמכים הדרושים לפתיחת תיק נישואין

המסמכים אשר תידרשו להביא עמכם בעת פתיחת תיק נישואין:

  • תעודות זהות בצירוף הספח
  • תמונה אחת בלבד (לכל אחד מבני הזוג)
  • תעודת נישואין של ההורים מרבנות מוסמכת בארץ. אם ההורים נישאו בראשון לציון, 
    אפשר להזמין תעודה זו מהארכיון ללא תשלום.
  • אישור כשרות המאכלים במקום שבו תינשאו

במקרים מסוימים תידרשו להביא מסמכים נוספים:

גרוש/גרושה: יביאו בנוסף תעודת גירושין + מעשה בי"ד (מקור או נאמן למקור באישור ביה"ד) וכן תעודת נישואין.

אלמן/אלמנה: ימציאו תעודת פטירה מקורית או העתק נאמן למקור בחתימת משרד הפנים. אלמנה תמציא תעודת זהות של אחד מילדיה או תעודת חליצה בהתאם לנסיבות ובהתאם להנחיות רשם הנישואין.

גר/גיורת: ימציאו תעודת גרות (מעשה ביה"ד) רשמית ומקורית המוכרת ע"י הרבנות הראשית לישראל, וכן תעודת המרה רשמית ומקורית ממדינת ישראל.

מאומץ/מאומצת: יופנו ע"י מח' הנישואין אל בית הדין הרבני לבירור מעמדם.

תייר/תיירת: יביא אישור יהדות ורווקות מרבנות מוכרת בחו"ל ונצטרך לאשר בארץ שהרבנות הנ"ל מקובלת לאישור זה. כנ"ל לגבי גרוש/ה. 

או לחילופין הנולד בארץ וגר בחו"ל למעלה משנה, ימציא אישור כנ"ל.

במידה שבת הזוג גרושה, חלוצה, גיורת או בת נכרי על בן הזוג להמציא אישור רשמי מרב מוכר בר סמכא המעיד כי הוא אינו כהן.

אישור מרב בית הכנסת, או מגבאי בית הכנסת שבו מבקר המבקש, הנאמנים על הרבנות המקומית, ו/או על פי הנחיות אשר יינתנו על ידי לשכת הנישואין.

במקרה של הריון או קיומם של ילדים: יש צורך ב"הצהרת אבהות". פרטים יימסרו ע"י מנהל מח' הנישואין במקום.

בני זוג מהעדה האתיופית: ימציאו אישור יהדות רשמי ומקורי מהרבנים המוסמכים לכך.
*לצורך בירור יהדות כנסו לקישור המצורף.

בני זוג יוצאי ברית המועצות: ימציאו אישור יהדות רשמי ומקורי מהרבנים המוסמכים לכך.
*לצורך בירור יהדות כנסו לקישור המצורף.

בני זוג יוצאי מדינות אחרות: ימציאו אישור יהדות רשמי ומקורי מהרבנים המוסמכים לכך.
*לצורך בירור יהדות כנסו לקישור המצורף.

בני זוג השייכים לעדה הקראית: יש להמציא אישור מהרב נפתלי מנשה ממועצה מקומית גזר.

עולים מחו"ל: יופנו על ידי מחלקת הנישואין אל בית הדין הרבני האזורי לקבלת פסק דין על יהדותם ורווקותם.