search
close
close
close
רשומים לנישואין

רשומים לנישואין

זוגות נרשמים ורשומים לנישואין

בהתאם להנחיית המשרד לשירותי דת הקובע כ׳ יש לפרסם את דבר הרישום לנישואין מיד עם פתיחת

לפניכם קישור ישיר אל אתר המשרד לשירותי דת בו תוכלו לקבל את רשימת הנרשמים ובכלל זה את שם הכלה, שם החתן, שם האב, ארץ לידה, מצב משפחתי והמועצה הדתית אליה הם משוייכים.

(שמות הנרשמים לנישואין המופיעים באתר זה כוללים את לשכות רישום הנישואין המופיעות במסך. יתר לשכות רישום הנישואין ממשיכות לפרסם בעיתונים המקומיים)