search
close
close
close
רשימת בעלי תפקידים

רשימת בעלי תפקידים

מר לוי אייל

יו"ר המועצה הדתית, ראשון לציון

יושב ראש המועצה הדתית ראשון לציון

טלפון: 03-9599570

דואל: malkays3@gmail.com

קומה: 4

חדר: 401

הרב יהודה דוד הלוי וולפא

הרב הראשי, ראשון לציון

הרב הראשי של ראשון לציון

טלפון: 03-9599577

דואל: mdrlvolp@gmail.com

קומה: 3

חדר: 304

גב' לוי בשמת

מנהלת רכש, רכזת הנגשה

מנהלת רכש המועצה הדתית, ראשון לציון.

אחראית על כל תחום ההנגשה במועצה הדתית ראשון לציון.

טלפון: 03-9599574

פקס: 03-9599591

דואל: mdrlboss@gmail.com

קומה: 4

חדר: 405

גב' שולי לחמנוביץ

מנהלת לשכת יו"ר המועצה הדתית ראשון לציון

מנהלת לשכת יו"ר המועצה הדתית ראשון לציון

טלפון: 03-9599571

פקס: 03-9671689

דואל: mdrlshuli1@gmail.com

קומה: 4

חדר: 402

הרב דוד גבאי

מזכ"ל המועצה הדתית ראשון לציון

מזכ"ל המועצה הדתית ראשון לציון

טלפון: 03-9599573

דואל: mdrlgabi@gmail.com

קומה: 4

חדר: 404

גב' יפה ועקנין

מזכירה כללית

מזכירה כללית

טלפון: 03-9599576

דואל: mdrlyafa@gmail.com

קומה: 4

חדר: 406

גב' צילה בנישטי

אחראית קבלה

אחראית קבלה

טלפון: 03-9599599

דואל: mdrlzila@gmail.com

לובי הכניסה למועצה