search
close
close
close
מכרזים

מכרזים

מכרז 4/2021:
לביצוע עבודות, שיפוצים ותחזוקת מקוואות בראשון לציון

מועד קבלת מעטפות המכרז - 29.06.21 החל מהשעה 10:00

מועד אחרון להגשת מעטפות המכרז - 11.07.2021 בשעה 12:00

ביום 15.07.2021 בשעה 10:00 יתקיים מפגש תדרון בנושא המכרז - השתתפות לא חובה על המציעים

פתיחת תיבת המכרזים - תאריך 08.08.2021 בשעה 15:00

תאור המכרז בקצרה

מתן שירותי בינוי, תחזוקה, התקנה ותיקון מקוואות בראשון לציון

מכרז 2/2021:
למתן שירותי תחזוקה, התקנה ותיקון מחשבים במוסדות המועצה הדתית ראשון לציון

מועד אחרון להגשת מעטפות המכרז - 15.06.2021 בשעה 12:00

ביום 01.06.2021 - יום שלישי בשעה 10:00 יתקיים מפגש תדרון בנושא המכרז - השתתפות חובה על כל המציעים

פתיחת תיבת המכרזים - תאריך 15.06.2021 בשעה 15:00

תאור המכרז בקצרה

מתן שירותי תחזוקה, התקנה ותיקון מחשבים במוסדות המועצה הדתית ראשון לציון