search
close
close
close
מכרזים

מכרזים

מכרז פומבי מס' 7/23
למתן שירותי תמיכה תקשוב (מרחוק ומקומית) ושירותי טכנאות לרבות אפשרות לאספקת ציוד והתקנתו

המועצה הדתית ראשון לציון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת להציע הצעות למתן שירותי תמיכת תקשוב (מרחוק ומקומית) ושירותי טכנאות לרבות אפשרות לאספקת ציוד והתקנתו.

 1. על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.

 1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו על סך 10,000 ש"ח ₪ בתוקף עד ליום 1.5.24 בדיוק.

 1. ניתן לעיין בחוברת (ולהדפיסה) באתר האינטרנט של המועצה בכתובת https://mdrl.org.il (להלן: "אתר המועצה"). כמו כן ניתן לעיין בחוברת המכרז במשרדי המועצה הדתית ראשל"צ ברח' הדרור 7, ראשל"צ (להלן: "משרדי המועצה"), החל מיום 10.1.24 בין השעות 12:00-08:00.

 1. את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפה חתומה, כשהיא סגורה ונושאת את מספר ושם המכרז, ללא סימני זיהוי אחרים, עד ליום 25.1.24 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים במשרדי המועצה. פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 25.1.24 בשעה 12:10 במשרדי המועצה.

 1. המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

אייל לוי

יו"ר המועצה

מסמכי המכרז להורדה

מכרז פומבי מס' 6/23
למתן שירותי סריקה, ארכיב פיסי וארכיב דיגיטלי

המועצה הדתית ראשון לציון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת להציע הצעות למתן שירותי סריקה, ארכיב פיסי וארכיב דיגיטלי.

 1. על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.

 2. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו על סך 10,000 ש"ח ₪ בתוקף עד ליום 7.2.24 בדיוק.

 3. ניתן לעיין בחוברת (ולהדפיסה) באתר האינטרנט של המועצה בכתובת https://mdrl.org.il (להלן: "אתר המועצה") החל מיום 18.10.23. לצורך הגשת ההצעות יש להדפיס את חוברת המכרז מאתר האינטרנט.

 4. את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפה חתומה, כשהיא סגורה ונושאת את מספר ושם המכרז, ללא סימני זיהוי אחרים, עד למועד האחרון להגשת הצעות, 7.11.23 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים במשרדי המועצה הדתית ראשל"צ ברח' הדרור 7, ראשל"צ. יודגש כי הגשת הצעות תתאפשר רק החל מיום 6.11.23 בין השעות 12:00-8:00 וביום 7.11.23 בין השעות 12:00-8:00. לא ניתן יהיה להגיש את ההצעה במועדים אחרים.

 5. המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

אייל לוי

יו"ר המועצה

מסמכי המכרז להורדה

מכרז פומבי מס' 5/23
למתן שירותי תמיכה תקשוב (מרחוק ומקומית) ושירותי טכנאות לרבות אפשרות לאספקת ציוד והתקנתו

המועצה הדתית ראשון לציון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת להציע הצעות למתן שירותי תמיכת תקשוב (מרחוק ומקומית) ושירותי טכנאות לרבות אפשרות לאספקת ציוד והתקנתו.

1. על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.

2. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו על סך 10,000 ש"ח ₪ בתוקף עד ליום 23.11.23 בדיוק.

3. ניתן לעיין בחוברת (ולהדפיסה) באתר האינטרנט של המועצה בכתובת https://mdrl.org.il (להלן: "אתר המועצה"). כמו כן ניתן לעיין בחוברת המכרז במשרדי המועצה הדתית ראשל"צ ברח' הדרור 7, ראשל"צ (להלן: "משרדי המועצה"), החל מיום 30.7.23 בין השעות 12:00-08:00.

4. את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפה חתומה, כשהיא סגורה ונושאת את מספר ושם המכרז, ללא סימני זיהוי אחרים, עד ליום 27.8.23 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים במשרדי המועצה. פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 27.8.23 בשעה 12:10 במשרדי המועצה.

5. המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

אייל לוי
יו"ר המועצה

מסמכי המכרז להורדה

מכרז פומבי מס' 4/23
למתן שירותי תמיכה תקשוב (מרחוק ומקומית) ושירותי טכנאות לרבות אפשרות לאספקת ציוד והתקנתו

המועצה הדתית ראשון לציון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת להציע הצעות למתן שירותי תמיכת תקשוב (מרחוק ומקומית) ושירותי טכנאות לרבות אפשרות לאספקת ציוד והתקנתו.

 1. על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.
 2. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו על סך 10,000 ש"ח ₪ בתוקף עד ליום 24.10.23 בדיוק.
 3. ניתן לעיין בחוברת (ולהדפיסה) באתר האינטרנט של המועצה בכתובת https://mdrl.org.il (להלן: "אתר המועצה"). כמו כן ניתן לעיין בחוברת המכרז במשרדי המועצה הדתית ראשל"צ ברח' הדרור 7, ראשל"צ (להלן: "משרדי המועצה"), החל מיום 6.7.23 בין השעות 12:00-08:00.
 4. את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפה חתומה, כשהיא סגורה ונושאת את מספר ושם המכרז, ללא סימני זיהוי אחרים, עד ליום 24.7.23 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים במשרדי המועצה. פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 24.7.23 בשעה 12:10 במשרדי המועצה.
 5. המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

אייל לוי

יו"ר המועצה

מסמכי המכרז להורדה

מכרז פומבי מס' 3/23
למתן שירותי תיקונים ותחזוקה מונעת במתקני משאבות חום במקוואות המועצה

המועצה הדתית ראשון לציון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת להציע הצעות למתן שירותי תיקונים ותחזוקה מונעת במתקני משאבות חום במקוואות המועצה.

 1. על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.
 2. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו על סך 10,000 ש"ח ₪ בתוקף עד ליום 24.10.23 בדיוק.
 3. ניתן לעיין בחוברת (ולהדפיסה) באתר האינטרנט של המועצה בכתובת https://mdrl.org.il (להלן:"אתר המועצה"). כמו כן ניתן לעיין בחוברת המכרז במשרדי המועצה הדתית ראשל"צ ברח' הדרור 7, ראשל"צ (להלן:"משרדי המועצה"), החל מיום 2.7.23 בין השעות 12:00-09:00.
 4. סיור מציעים חובה יתקיים ביום 10.7.23 בשעה 11:00. נפגשים במשרדי המועצה משם יוצאים לסיור במקווה. השתתפות הן במפגש והן בסיור מהווה תנאי וחובה לצורך הגשת הצעות במסגרת המכרז.
 5. את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפה חתומה, כשהיא סגורה ונושאת את מספר ושם המכרז, ללא סימני זיהוי אחרים, עד ליום 24.7.23 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים במשרדי המועצה. פתיחת תיבת המכרזים תערך בתאריך האמור בשעה 12:10.
 6. המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

אייל לוי
יו"ר המועצה

מסמכי המכרז להורדה

מכרז 2/23:
לעריכת ביטוחי מועצה דתית ראשון לציון

הזמנה להציע הצעות

 1. מועצה דתית ראשון לציון (להלן: "המועצה") מתכבדת להודיע על פרסם מכרז לעריכת ביטוחי המועצה.

 1. ניתן לעיין, בטרם רכישה, בחוברת המכרז המופיעה באתר האינטרנט של המועצה. את חוברת המכרז ניתן לקבל במשרדי המועצה ברחוב הדרור 7, ראשל"צ או להורידה מאתר האינטרנט של המועצה. לבירורים יש לפנות בטלפון 0505548497.
  הנוסח הקובע הוא זה המפורסם באתר האינטרנט של המועצה בלבד.

 1. לשאלות הבהרה ולפרטים, ניתן לפנות בכתב בלבד לגב' בושמת לוי, בדוא"ל: mdrlboss@gmail.com , וזאת עד ליום 24.5.23 באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. המועצה תפרסם את שאלות ותשובות ההבהרה באתר האינטרנט של המועצה עד ליום 31.5.23 .על הפונים חלה האחריות להתעדכן באתר המועצה בשאלות ובתשובות ההבהרה ובכל הודעה שתפורסם בנוגע למכרז. שאלות שיתקבלו לאחר המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, המועצה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל לפי שיקול דעתה. יובהר, כי לא יהיה מענה בע"פ לשאלות, ובהתאם לכך, רק תשובות בכתב שתפורסמנה באתר המועצה כאמור תחייבנה את המועצה.

 1. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) בתיבת המכרזים בניין המועצה הדתית ראשון לציון ברח' דרור 7 ראשל"צ , בתוך מעטפה סגורה עליה יש לציין "מכרז פומבי 30/23 עריכת ביטוחי המועצה", וזאת לא יאוחר מיום 6/6/23 בשעה 13:00 בדיוק. הצעות שתוגשנה לאחר המועד או השעה הנקובים לא יובאו כלל לדיון בפני וועדת המכרזים.

 1. הגשת הצעה מהווה אישור לכך שהמציע בחן ובדק כראוי את תנאי המכרז, קיבל את כלל המידע והנתונים הצריכים לשם הגשת הצעה, הבין את כל הדרישות ומקבל על עצמו, אם יוכרז כזוכה במכרז, את כל ההתחייבויות בהתאם לתנאי המכרז.

 2. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות לרכוש חלק מהשירותים המוצעים ו/או לבטל את המכרז, והכל עלפי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות לזכר ונקבה כאחד.

בברכה,

רונן זינגר, מ.מ. מנכ"ל

מועצה דתית ראשון לציון

מסמכי המכרז להורדה

מכרז 1/23: עדכון
לביצוע עבודות חשמל

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ומענה מס' 1 לשאלות המשתתפים

 

לחץ לצפייה

מכרז 1/23:
לביצוע עבודות חשמל

המועצה הדתית ראשון לציון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת להציע הצעות עבור מתן שירותי תחזוקה בתחום

החשמל.

 1. על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.
 2. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו על סך 10,000 בתוקף עד ליום 14.8.23 בדיוק.
 3. ניתן לעיין בחוברת המכרז במשרדי המועצה הדתית ראשל"צ ברח' הדרור ,7 ראשל"צ (להלן:"משרדי המועצה"), החל מיום 23.4.23 בין השעות .12:00-08:00 כמו כן ניתן לעיין בחוברת (ולהדפיסה) באתר האינטרנט של המועצה בכתובת il.org.mdrl://https /) להלן:" אתר המועצה").
 4. את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפה חתומה, כשהיא סגורה ונושאת את מספר ושם המכרז ללא סימני זיהוי אחרים, עד ליום 14.5.23 בשעה ,12:00 לתיבת המכרזים במשרדי המועצה. פתיחת תיבת המכרזים תתקיים במועד הנקוב בשעה .12:10 כל המעוניין רשאי להיות נוכח. 
 5. המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

אייל לוי

יו"ר המועצה

מסמכי המכרז להורדה

מכרז 5/22:
לביצוע עבודות נגרות

המועצה הדתית ראשון לציון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת להציע הצעות לביצוע עבודות נגרות, הכל כמפורט

במסמכי המכרז.

1 .על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.

2 .על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו על סך 10,000 ₪ בתוקף עד ליום 01.03.23 בדיוק.

3 .ניתן לעיין בחוברת המכרז במשרדי המועצה הדתית ראשל"צ ברח' הדרור 7 ,ראשל"צ (להלן:"משרדי המועצה"), החל מיום 22.11.22 בין השעות 08:00 – 12:00 .כמו כן ניתן לעיין בחוברת (ולהדפיסה) באתר האינטרנט של המועצה בכתובת il.org.mdrl://https) / להלן:"אתר המועצה").

4 .את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפה חתומה, כשהיא סגורה ונושאת את מספר ושם המכרז ללא סימני זיהוי אחרים, עד ליום 01.12.22 בשעה 12:00 ,לתיבת המכרזים במשרדי המועצה.

5 .המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

אייל לוי
יו"ר המועצה

מסמכי המכרז להורדה

מכרז פנימי 2022:
למשרת ראש תחום תקציב ומנהל

מכרז 4/2021:
לביצוע עבודות, שיפוצים ותחזוקת מקוואות בראשון לציון

מועד קבלת מעטפות המכרז - 29.06.21 החל מהשעה 10:00

מועד אחרון להגשת מעטפות המכרז - 11.07.2021 בשעה 12:00

ביום 15.07.2021 בשעה 10:00 יתקיים מפגש תדרון בנושא המכרז - השתתפות לא חובה על המציעים

פתיחת תיבת המכרזים - תאריך 08.08.2021 בשעה 15:00

תאור המכרז בקצרה

מתן שירותי בינוי, תחזוקה, התקנה ותיקון מקוואות בראשון לציון

מכרז 2/2021:
למתן שירותי תחזוקה, התקנה ותיקון מחשבים במוסדות המועצה הדתית ראשון לציון

מועד אחרון להגשת מעטפות המכרז - 15.06.2021 בשעה 12:00

ביום 01.06.2021 - יום שלישי בשעה 10:00 יתקיים מפגש תדרון בנושא המכרז - השתתפות חובה על כל המציעים

פתיחת תיבת המכרזים - תאריך 15.06.2021 בשעה 15:00

תאור המכרז בקצרה

מתן שירותי תחזוקה, התקנה ותיקון מחשבים במוסדות המועצה הדתית ראשון לציון