search
close
close
close
מכרזים

מכרזים

מכרז 5/22:
לביצוע עבודות נגרות

המועצה הדתית ראשון לציון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת להציע הצעות לביצוע עבודות נגרות, הכל כמפורט

במסמכי המכרז.

1 .על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.

2 .על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו על סך 10,000 ₪ בתוקף עד ליום 01.03.23 בדיוק.

3 .ניתן לעיין בחוברת המכרז במשרדי המועצה הדתית ראשל"צ ברח' הדרור 7 ,ראשל"צ (להלן:"משרדי המועצה"), החל מיום 22.11.22 בין השעות 08:00 – 12:00 .כמו כן ניתן לעיין בחוברת (ולהדפיסה) באתר האינטרנט של המועצה בכתובת il.org.mdrl://https) / להלן:"אתר המועצה").

4 .את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפה חתומה, כשהיא סגורה ונושאת את מספר ושם המכרז ללא סימני זיהוי אחרים, עד ליום 01.12.22 בשעה 12:00 ,לתיבת המכרזים במשרדי המועצה.

5 .המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

אייל לוי
יו"ר המועצה

מסמכי המכרז להורדה

מכרז פנימי 2022:
למשרת ראש תחום תקציב ומנהל

מכרז 4/2021:
לביצוע עבודות, שיפוצים ותחזוקת מקוואות בראשון לציון

מועד קבלת מעטפות המכרז - 29.06.21 החל מהשעה 10:00

מועד אחרון להגשת מעטפות המכרז - 11.07.2021 בשעה 12:00

ביום 15.07.2021 בשעה 10:00 יתקיים מפגש תדרון בנושא המכרז - השתתפות לא חובה על המציעים

פתיחת תיבת המכרזים - תאריך 08.08.2021 בשעה 15:00

תאור המכרז בקצרה

מתן שירותי בינוי, תחזוקה, התקנה ותיקון מקוואות בראשון לציון

מכרז 2/2021:
למתן שירותי תחזוקה, התקנה ותיקון מחשבים במוסדות המועצה הדתית ראשון לציון

מועד אחרון להגשת מעטפות המכרז - 15.06.2021 בשעה 12:00

ביום 01.06.2021 - יום שלישי בשעה 10:00 יתקיים מפגש תדרון בנושא המכרז - השתתפות חובה על כל המציעים

פתיחת תיבת המכרזים - תאריך 15.06.2021 בשעה 15:00

תאור המכרז בקצרה

מתן שירותי תחזוקה, התקנה ותיקון מחשבים במוסדות המועצה הדתית ראשון לציון